• vietnamese
  • English

0902 855933 - 0977 1686 77


Cung cấp sản phẩm khí (air)
và khí hóa lỏng (liquid)Oxy - O2

Oxy - O2

Nitơ - N2

Nitơ - N2

Argon - Ar

Argon - Ar

Carbon Dioxide - CO2

Carbon Dioxide - CO2

Khí Trộn - Mixed gases

Khí Trộn - Mixed gases

Ammonia - NH3

Ammonia - NH3